default_20161017_00103560.jpg 特務先遣任務:市街地。グワナーダ・ネロ。侵食核。