default(2016-01-18)75674.jpg 採掘基地防衛戦:終焉、WAVE3。フォトンブラスター使った途端に終了。