default(2015-10-02)66329.jpg 狡猾なる黒翼の尖兵。HP131-1567。