default(2015-06-16)52142.jpg 混沌まねく未知なる影。フリーズ。2人くらい。